Algemene voorwaarden

 1.DEFINITIES

1.1. Acceptant: De door Premium Concepts B.V. gecontracteerde partij die Winkel Cheque accepteert als betaalinstrument voor de betaling van door de Acceptant te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.

1.2. Directe Verkoopkanaal: Directe verkoop op www.winkelcheque.nl van de Winkel Cheque aan het publiek, althans verkoop aan het publiek op andere wijze dan door wederverkoop.

1.3. Winkel Cheque: Een door Premium Concepts B.V. uitgegeven drager waarop een elektronische geldwaarde is opgeslagen in ruil voor ontvangen geld en waarmee de Houder een of meer betalingen kan verrichten aan een Acceptant voor door de Acceptant te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed.

1.4. Houder: De natuurlijke persoon die de Winkel Cheque houdt en gebruikt om aan een Acceptant te betalen.

1.5. Looptijd: De periode van twee (2) jaar na activatie van de Winkel Cheque. Dit is tevens de duur van deze Overeenkomst.

1.6. Omwisselverzoek: Het verzoek waarmee de Houder aan Premium Concepts B.V. aangeeft (het restant van) de Tegenwaarde in geld te willen ontvangen door uitbetaling in euro.

1.7. Overeenkomst: De onderhavige overeenkomst tussen Houder en Premium Concepts B.V. De Overeenkomst zal hierna ook worden aangeduid als de Algemene Voorwaarden.

1.8. Premium Concepts B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Premium Concepts B.V. treedt als contractuele wederpartij van de Acceptant, Wederverkoper en Houder op.

1.9. Stichting Beheer Derdengelden: De Stichting Beheer (elektronische) Derdengelden Winkel Cheque is een aan Premium Concepts B.V. gelieerde stichting die gelden die zij van de Wederverkopers en van het Directe verkoopkanaal ontvangt, onder zich houdt ten behoeve van de Houder dan wel Acceptant, Premium Concepts B.V. of degene die zal blijken rechthebbende te zijn.

1.10. Tegenwaarde in geld: De tegenwaarde van het door Premium Concepts B.V. uitgegeven elektronisch geld als opgeslagen op de Winkel Cheque in euro (€).

1.11. Vergoeding: Het bedrag dat Premium Concepts B.V. aan Houder in rekening brengt als onderdeel van de vergoeding voor door Premium Concepts B.V. te verrichten werkzaamheden en de door haar gemaakte en te maken kosten, waaronder het opzetten en het in stand houden van een systeem waardoor Houder met de Winkel Cheque aan Acceptanten kan betalen.

1.12. Wederverkoper: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die als tussenpersoon tussen Premium Concepts B.V. en de Houder de Winkel Cheque verschaft aan de Houder.

1.13. Wft: De Wet op het financieel toezicht.

2.STATUS DIENSTVERLENER

2.1. Premium Concepts B.V. is een vrijgestelde elektronischgeldinstelling en geeft in die hoedanigheid de Winkel Cheque uit.

2.2. Premium Concepts B.V. is vrijgesteld van de vergunningplicht die op grond van de Wft geldt voor elektronischgeldinstellingen, maar is gehouden om de voor een vrijgestelde elektronischgeldinstelling geldende regels uit hoofde van die wet in acht te nemen. Dat betekent onder meer dat Premium Concepts B.V. moet voldoen aan de omwisselplicht (zie artikel 6) en dat Premium Concepts B.V. de gelden die worden gehouden moet zeker stellen op een voorgeschreven manier.

2.3. Premium Concepts B.V. staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. of de Autoriteit Financiële Markten.

3.TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN TERHANDSTELLING

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die met Premium Concepts B.V. worden aangegaan. Het is niet mogelijk om de tekst van de Overeenkomst voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. De overeenkomst met Houder komt langs elektronische weg tot stand. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De algemene voorwaarden liggen bij Premium Concepts B.V. ter inzage en zijn te raadplegen op de website www.winkelcheque.nl. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder.

3.2. Premium Concepts B.V. verleent aan Houder die de Winkel Cheque rechtstreeks van de Wederverkoper verkregen heeft en die het bezwaarlijk acht dat de voorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst met de Wederverkoper schriftelijk ter hand zijn gesteld of die binnen de hierna te noemen termijn van veertien dagen terug wenst te komen op zijn uitdrukkelijke instemming bij de aanschaf van de Winkel Cheque dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld binnen veertien dagen nadat hij de Winkel Cheque rechtstreeks van de Wederverkoper heeft verworven heeft tot de conclusie komt dat hij toch prijs zou hebben gesteld op schriftelijke terhandstelling, onverplicht de bevoegdheid om binnen drie dagen nadat hij de Winkel Cheque rechtstreeks van de Wederverkoper heeft verworven deze aan Premium Concepts B.V. te retourneren en schriftelijk te melden, onder overlegging van het aankoopbewijs, dat hij zich niet kan verenigen met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Premium Concepts B.V. zal alsdan de Tegenwaarde in geld binnen 14 dagen na ontvangst overmaken op een door Houder aangegeven IBAN nummer.

3.3. De in artikel 3.2 bedoelde bevoegdheid komt alleen toe aan Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3.4. Van de in artikel 3.2 aan Houder verleende bevoegdheid kan slechts een keer door dezelfde Houder gebruik gemaakt worden. De in artikel 3.2 genoemde bevoegdheid komt aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Winkel Cheque een transactie heeft verricht zoals bedoeld in artikel 4.4 van deze Overeenkomsten of gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid ingevolge hoofdstuk 5 van de Overeenkomst. In deze gevallen wordt de overeenkomst geacht op uitdrukkelijk verzoek van de consument reeds volledig te zijn uitgevoerd.

4.BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HOUDER

4.1. De Winkel Cheque mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Premium Concepts B.V. niet voor eigen commerciële doeleinden gebruikt worden door Houders die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4.2. De Winkel Cheque is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder gegeven worden om te worden gebruikt als cadeaubon. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 3.2 en 3.4 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de Winkel Cheque anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Premium Concepts B.V. ter zake van alle claims van opvolgende Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien.

4.3. Houder gaat met Premium Concepts B.V. een overeenkomst aan die gereguleerd wordt door de onderhavige algemene voorwaarden. Indien Houder de Winkel Cheque vervreemdt dan wel op andere wijze de eigendom of het bezit van (het tegoed op) de Winkel Cheque aan een derde verschaft of ter beschikking stelt, dan verbindt Houder zich Premium Concepts B.V. het in deze Overeenkomst bepaalde aan de nieuwe eigenaar of gebruiker ten behoeve van Premium Concepts B.V. op te leggen. Houder zal deze Overeenkomst ter hand stellen aan de derde, althans zal Houder er voor zoor zorgdragen dat de derde ermee instemt dat de voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. Houder vrijwaart Premium Concepts B.V. voor eventuele claims die direct of indirect het gevolg zijn van een geslaagd beroep op artikel 6:233 sub b BW door een opvolgende Houder zoals bedoeld in artikel 4.2.

4.4. Houder kan met de Winkel Cheque betalen aan Acceptanten die zijn aangesloten bij Premium Concepts B.V., voor de koop van goederen, voor te verlenen diensten of voor het gebruik van enig goed dat het concept van de kaart beoogt.

4.5. Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Premium Concepts B.V. en verleent voor zoveel nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de in artikel 4.4 bedoelde transactie, althans dat gedeelte van de transactie dat met de Winkel Cheque is betaald, aan de Acceptant te betalen. Zulks met inachtneming van de hierboven omschreven waarborgfunctie van de Stichting Beheer Derdengelden in het transactieverkeer. Afschrijving van het tegoed op de Winkel Cheque heeft plaats op het moment dat Houder de in artikel 4.4 bedoelde transactie heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd.

4.6. Houder kan het tegoed op de Winkel Cheque binnen twee (2) jaar nadat de Winkel Cheque voor het eerst wordt geactiveerd besteden bij een van de bij Premium Concepts B.V. voor Winkel Cheque aangesloten Acceptanten. Na ommekomst van die periode zal het tegoed op de Winkel Cheque worden gedeactiveerd. Hierna kan Houder een beroep doen op de procedure voor omwisseling zoals bedoeld in artikel 6 van de Overeenkomst.

4.7. Aan de Winkel Cheque kan in afwijking van artikel 4.6  een kortere geldigheidsduur worden verbonden, bijvoorbeeld in geval van speciale acties. Indien een kortere geldigheidsduur van toepassing is, zal dit nadrukkelijk worden vermeld.

4.8. Houder gebruikt de Winkel Cheque uitsluitend voor het doel waarvoor deze is uitgegeven door Premium Concepts B.V. en voorkomt dat de Winkel Cheque op enige wijze onrechtmatig of oneigenlijk wordt gebruikt.

4.9. Houder onderkent dat het aanbod van een Acceptant op het moment van het verwerven van de Winkel Cheque kan afwijken van het aanbod van een Acceptant op het moment dat de Houder de Winkel Cheque verzilvert of wenst te verzilveren.

4.10. Indien de overeenkomst die Houder met Acceptant sluit nietig is, wordt vernietigd of wordt ontbonden of anderszins door de Houder of Acceptant wordt geannuleerd, dan kan de Acceptant zich het recht voorbehouden de Houder in plaats van restitutie van geld een tegoedbon te geven voor het gedeelte van het bedrag dat met de Winkel Cheque is betaald, die Houder slechts kan besteden bij de onderneming van Acceptant. Premium Concepts B.V. is nimmer gehouden het afgeschreven tegoed op de Winkel Cheque terug te boeken.

4.11. Indien de overeenkomst die Houder met Acceptant sluit tot onderwerp heeft het bijwonen van een evenement, het meedoen aan een activiteit of het gebruik van enig goed en de Houder verschijnt, al dan niet buiten zijn schuld, niet op de met de Acceptant overeengekomen plaats en tijdstip voor het bijwonen van het evenement of activiteit dan wel het gebruik van het goed (‘no-show’) dan heeft de Houder jegens Premium Concepts B.V. geen recht op restitutie van het tegoed op de Winkel Cheque noch op enige Tegenwaarde in geld. De Winkel Cheque wordt dan zijn geacht te zijn gebruikt voor de transactie zoals bedoeld in artikel 4.4.

4.12. De Winkel Cheque heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, en/of al dan niet door Houder veroorzaakte beschadiging van de Winkel Cheque en/of de code, heeft de Houder geen recht op vervanging van de Winkel Cheque en vervalt het tegoed op de Winkel Cheque. Houder kan alsdan geen transacties meer verrichten ingevolge artikel 4.4 en kan evenmin zijn rechten ingevolge artikel 6 geldend maken.

4.13. De Houder dient de cadeaukaart zorgvuldig te bewaren en de instructies op de website van Premium Concepts B.V. (www.winkelcheque.nl) en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op deze website(s) ligt bij de Houder.

4.14. Indien de Houder de Winkel Cheque en/of andere producten zoals verpakkingen via het Directe Verkoopkanaal of anderszins op afstand  verwerft, dan is de bedenktijd van veertien dagen zoals bedoeld in artikel 6:230x BW van toepassing, behoudens in de in artikel 4.13 en 4.21 benoemde gevallen. Dit betekent dat de Houder het recht heeft om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen.

4.15. Het herroepingsrecht geldt niet voor cadeaukaarten en digitale cadeaucodes. Een cadeaukaart / digitale cadeaucode is een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW, te weten een vorderingsrecht (aan toonder). De houder van een cadeaukaart heeft een vordering op de winkelier of webshop die de cadeaukaart of digitale cadeaucode als betaalmiddel accepteert ter waarde van het saldo daarvan. Het herroepingsrecht geldt op grond van artikel 6:230o BW ten aanzien van de levering van zaken en niet ten aanzien van vermogensrechten zoals een cadeaukaart / digitale cadeaucode

4.16. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Houder Premium Concepts B.V. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen, onder overlegging van het aankoopbewijs. De Houder kan hiervoor gebruikmaken van het formulier ontbinding, maar dit is niet verplicht.

4.17. Premium Concepts B.V. berekent de bedenktermijn van veertien dagen volgens de wettelijke regels. Voor de Winkel Cheque telt Premium Concepts B.V. veertien dagen op bij de datum waarop de Houder de Winkel Cheque via het Directe Verkoopkanaal heeft besteld en met Premium Concepts B.V. de Overeenkomst is aangegaan. Om gebruik te maken van de herroepingstermijn volstaat het als de Houder zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

4.18. Als de Houder de overeenkomst tijdig heeft herroepen, zal Premium Concepts B.V. de Tegenwaarde in geld binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling van de Houder overmaken op een door Houder aangegeven IBAN nummer.

4.19. Indien de Houder binnen de in artikel 4.15 genoemde termijn met de Winkel Cheque een transactie heeft verricht zoals bedoeld in artikel 4.4 van deze Overeenkomsten, wordt de overeenkomst geacht op uitdrukkelijk verzoek van de consument reeds volledig te zijn uitgevoerd.

4.20. Houder aanvaardt dat Premium Concepts B.V. enig verstrekt (digitaal) materiaal voor de personalisering van kaarten kan weigeren.

4.21. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

5. BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN PREMIUM CONCEPTS B.V.

5.1. Premium Concepts B.V. zal er voor zorg dragen dat het aan Houder toebehorende tegoed op de Winkel Cheque op zorgvuldige wijze wordt beheerd, zulks met inachtneming van de verplichtingen uit hoofde van de Wft, onder meer via de waarborgfunctie die Stichting Beheer Derdengelden hierin vervult.

5.2. De Stichting Beheer Derdengelden is gelieerd aan Premium Concepts B.V. en heeft als doel het zeker stellen van gelden die van de Wederverkopers en het Directe Verkoopkanaal worden ontvangen en worden gehouden voor de Houder dan wel Acceptant, Premium Concepts B.V. of degene die zal blijken rechthebbende te zijn. Deze gelden worden zodoende afgescheiden van het vermogen van Premium Concepts B.V.

5.3. Noch Premium Concepts B.V. noch de Stichting Beheer Derdengelden is gehouden tot het vergoeden van rente over het tegoed op de Winkel Cheque, dan wel met betrekking tot de gehouden gelden.

5.4. Premium Concepts B.V. kan, indien Houder in strijd handelt met artikel 4 van de Overeenkomst, althans Houder in strijd met artikel 4 van deze Overeenkomst dreigt te handelen, zonder nadere aankondiging het tegoed op de Winkel Cheque blokkeren. Premium Concepts B.V. zal vervolgens een onderzoek instellen. Premium Concepts B.V. behoudt zich het recht voor gebruik te maken van een van de volgende bevoegdheden: zij kan de Winkel Cheque geblokkeerd houden, zij kan aan Houder (het restant van) de Tegenwaarde in geld uitkeren dan wel de Winkel Cheque deblokkeren. Houder heeft recht op motivering van de door Premium Concepts B.V. ondernomen acties, en kan zich hiertegen verweren door het indienen van een schriftelijke klacht. Gedurende de periode dat de Winkel Cheque is geblokkeerd kan de Houder geen transacties verrichten zoals bedoeld in artikel 4.4 en kan de

5.5. De Overeenkomst kan, mede vanwege wijziging van de publiekrechtelijke regels die betrekking hebben op het uitgeven en beheren van elektronisch geld, worden gewijzigd. Wijzigingen van de Overeenkomst worden tenminste tien kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt op de website www.winkelcheque.nl en waar mogelijk gemaild aan bij Premium Concepts B.V. bekend zijnde Houders.

5.6. Premium Concepts B.V. staat er niet voor in dat het aanbod van de Acceptant op het moment van het verwerven van de Winkel Cheque nog geldt op het moment dat de Houder de Winkel Cheque verzilvert of wenst te verzilveren.

6.OMWISSELEN EN VERGOEDING

6.1. Houder heeft het recht om het elektronische geld om te wisselen door middel van uitbetaling van de nominale waarde van het elektronische geld; de Tegenwaarde in geld.

6.2. Indien Houder gebruik wenst te maken van zijn recht om het tegoed op zijn Winkel Cheque om te wisselen, dan richt Houder een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan Premium Concepts B.V. via info@winkelcheque.nl onder vermelding van “Omwisselverzoek”. Premium Concepts B.V. zal de Houder vervolgens het ‘Omwisselformulier Tegenwaarde in Geld’ toesturen. Na ontvangst door Premium Concepts B.V. van een door Houder juist en volledig ingevuld ‘Omwisselformulier Tegenwaarde in Geld’ zal Premium Concepts B.V. ervoor zorg dragen dat (het restant van) de Tegenwaarde in geld wordt overgemaakt op de in het Omwisselformulier genoemde IBAN-nummer. Het overmaken geschiedt aan het begin van de maand volgend op de maand waarin het Omwisselformulier door Premium Concepts B.V. is ontvangen. Nadat het verzoek is afgehandeld worden de persoonsgegevens van Houder van de systemen van Premium Concepts B.V. verwijderd.

6.3. Premium Concepts B.V. kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:521a BW een vergoeding in rekening brengen aan de Houder voor zover die in redelijke verhouding staan tot de kosten die gemaakt zijn of worden.

6.4. Premium Concepts B.V. brengt de Houder bij de terugbetaling van de Tegenwaarde in geld in het kader van een Omwisselverzoek een administratievergoeding in rekening voor onder meer bankkosten en administratieve kosten. Deze vergoeding bedraagt EUR 10,- per Omwisselverzoek en wordt in rekening gebracht in de volgende gevallen:
- de Houder verzoekt om terugbetaling vóór de dag waarop deze Overeenkomst eindigt;
- de Houder beëindigt deze Overeenkomst voorafgaand aan de overeengekomen dag waarop deze eindigt en verzoekt om terugbetaling; of
- de Houder verzoekt om terugbetaling meer dan een jaar nadat deze Overeenkomst is beëindigd.
Houder kan dus alleen kosteloos omwisselen in het eerste jaar na beëindiging van de looptijd van deze Overeenkomst.

6.5. Naast de in artikel 6.4 genoemde vergoeding brengt Premium Concepts B.V. een beheervergoeding in rekening voor het na de beëindiging van de Overeenkomst administreren van het tegoed op de Winkel Cheque en het aanhouden van dat tegoed. Deze vergoeding bedraagt EUR 2,50,- per kwartaal en wordt per de 1e dag van een kwartaal in mindering op het resterende saldo op de Winkel Cheque totdat het tegoed €0 bedraagt.

6.6. Houder stemt er mee in dat Premium Concepts B.V. de in rekening gebrachte vergoeding(en) mag verrekenen met het tegoed op de Winkel Cheque, althans met de Tegenwaarde in geld.

7.TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Premium Concepts B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Premium Concepts B.V. toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Premium Concepts B.V.

7.2. Premium Concepts B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van diens overeenkomst met de Houder.

7.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Premium Concepts B.V. gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door Premium Concepts B.V. aan de Houder te vergoeden schade beperkt tot het restant van de Tegenwaarde in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

7.4. Premium Concepts B.V. kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen, indien en voor zover Premium Concepts B.V. dat nodig acht. De aansprakelijkheid van Premium Concepts B.V. voor eventuele tekortkomingen van deze derden is beperkt conform artikel 7.3.

8.BEWIJSKRACHT EN BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE

8.1. Tegenover de Houder strekt een uittreksel uit de administratie van Premium Concepts B.V. of een uittreksel uit de administratie van een door Premium Concepts B.V. ingeschakelde derde tot volledig bewijs, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs.

8.2. Premium Concepts B.V. of een door haar ingeschakelde derde hoeft haar administratie niet langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

9.TOEPASSELIJK RECHT GESCHILLEN

9.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Premium Concepts B.V.
Ambachtsweg 6
1474HW Oosthuizen
KvK: 63949563
BTW: NL855465311B01